Nasze stowarzyszenie

Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości "STOZAN" jest organizacją zawodową skupiającą ludzi o różnym doświadczeniu i przygotowaniu zawodowym. Naszymi członkami są licencjonowani zarządcy i administratorzy nieruchomości. Celem działania Stowarzyszenia jest integrowanie środowiska zawodowego, wymiana doświadczeń, udzielanie pomocy w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomościami, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ochrona praw zarządców oraz dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE SZKOLENIA I CERTYFIKOWANIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI ORAZ REJESTRU CERTOWypełniając potrzebę uporządkowania rynku nieruchomości w zakresie zarządzania nieruchomościami po ustaniu regulacji państwowych, trzy największe organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polska Federacja Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości oraz Polska Federacja Zarządców Nieruchomości w trybie uzgodnionym w porozumieniu wymienionych wyżej Federacji opracowały wspólny program szkolenia i certyfikowania zarządców nieruchomości zapewniając kontynuację odpowiedniego przygotowania zarządców do wykonywania zawodu zarówno pod względem poziomu edukacji jak i praktycznego szkolenia.
Program ten obejmuje:

 • rejestr zarządców nieruchomości,
 • szkolenie zarządców nieruchomości,
 • wydawanie świadectw kompetencyjnych.

Rejestr zarządców nieruchomości obejmuje osoby posiadające potwierdzone kwalifikacje do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości :

  licencje wydane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Ministra właściwego do spraw budownictwa lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, świadectwo kompetencyjne wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polską Federację Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości oraz Polską Federację Zarządców Nieruchomości.

Szkolenie zarządców nieruchomości obejmujące min. 200 godzin edukacyjnych szkolenia teoretycznego i 130 godzin szkolenia praktycznego, jest oparte na obowiązujących do końca 2013 roku minimalnych wymogach określonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, doświadczeniach Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i szkół wyższych prowadzących studia z zakresu zarządzania nieruchomościami, z uwzględnieniem standardów europejskich, w szczególności Europejskiej Rady ds. Zawodów Nieruchomościowych – CEPI, z wykorzystaniem doświadczeń amerykańskich, w szczególności Instytutu Zarządzania Nieruchomościami w Chicago – IREM.

Świadectwo potwierdzenia kompetencji zawodowych wydawane jest po pozytywnym wyniku egzaminu kompetencyjnego (pisemnym i ustnym) przeprowadzonego przez Komisję Kwalifikacyjną i jest stwierdzeniem posiadania umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości. Sygnatariusze porozumienia uważają za niezbywalną wartość utrzymanie dotychczasowego właściwego przygotowania zawodowego zarządców nieruchomości a uzyskany wpis do prowadzonego rejestru ma być potwierdzeniem uzyskania kompetencji zawodowych na poziomie tych posiadanych przez licencjonowanych zarządców do dnia 31 grudnia 2013r. zarządców nieruchomości.

W dzisiejszym świecie liczą się kwalifikacje a nie dokument, za którym nie stoją umiejętności. Program nauczania i certyfikowania jest przeznaczony dla tych osób, dla których dyplom jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji a nie wartością samą w sobie. Nasz program daje gwarancję, że praktyka wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości nie zweryfikuje negatywnie umiejętności zarządcy.

Informacja dot. wdrażania systemu doskonalenia kompetencji zawodowych zarządców nieruchomości

Informuję, że po długich i czasami trudnych rozmowach prezydenci trzech federacji reprezentujących w sumie ponad 90 % zrzeszonych stowarzyszeń zarządców nieruchomości (PFOZAiWN, PFSZN i PFZN) podpisali w dniu 9.01.2014r. ogólne porozumienie w sprawie tworzenia wspólnego systemu doskonalenia kompetencji zawodowych dla zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami. Przez kolejne kilka miesięcy komisja programowa złożona z prezydentów i wiceprezydentów w/w trzech federacji pracowała nad szczegółowymi zasadami tej współpracy, doprecyzowując wstępne ogólne ustalenia.

Podstawowym naszym celem była próba stworzenia zasad ogólnych utrzymania ciągłości funkcjonowania zawodu zarządcy nieruchomości w nowych realiach po deregulacji. Szczególnie zależało nam na tym by nie dopuścić do obniżenia rangi tego zawodu, co wcale nie jest proste w obecnych warunkach, w których zawód zarządcy może wykonywać praktycznie ktokolwiek a niektóre federacje proponują nowe licencje czy certyfikaty po odbyciu kursów liczących od 48 do 60 godz. lekcyjnych. Podpisane przez nas porozumienie dotyczy także zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Nie zabiegaliśmy o to, w naszej federacji jest niewiele osób będących pośrednikami (i to tylko w niektórych stowarzyszeniach) ale w PFOZAiWN i w PFZN pośredników jest dużo więcej dlatego ta kwestia znalazła się również w naszym porozumieniu.

Szczególnie mocno akcentowaliśmy konieczność utrzymania możliwie wysokiego poziomu kształcenia nowych zarządców czy pośredników. Przecież nie da się racjonalnie uzasadnić, iż ktoś kto odbył kurs (w wymiarze od 48 do 60 godz. lekc.) ma podobne kwalifikacje jak ten kto do końca 2013r. musiał skończyć studia podyplomowe (min. 288 godz.) i praktykę (min. 200 godz.). Mieliśmy z ustaleniem tego progu dużo problemów, bo stanowiska poszczególnych federacji zarządców były bardzo rozbieżne, ale w końcu udało się go ustalić. I tak, przyjęliśmy że I etap szkolenia prowadzonego przez stowarzyszenia należące do naszych trzech federacji (dla osób mających co najmniej średnie wykształcenie) ma trwać 2 semestry , liczyć min. 200 godzin lekcyjnych (szczegółowy program jest przedstawiony w załączniku nr 1) i musi być zakończony egzaminem testowym. Warto tu dodać, że Komisja egzaminacyjna jest złożona z przedstawicieli wszystkich trzech federacji. Nasze kursy odpowiadają więc poziomowi drugiemu szkolenia zawodowego zgodnego z wymogami UE (także i CEPI), gdyż obejmują 2×30 punktów ECTS (czyli europejskiego systemu transferu punktów). Nasze 3 federacje akceptują oczywiście świadectwa ukończenia studiów podyplomowych uczelni wyższych, ale o ile będą obejmować min. 200 godz. lekcyjnych. Nie będziemy też ingerować w szczegółowy program tych studiów – o tym decydują uczelnie.

Osoby, które ukończyły wspomniane studia podyplomowe lub kursy mogą odbyć w jednej z trzech naszych federacji praktykę zawodową, czyli zrealizować II etap szkolenia zawodowego. Praktyka liczy min. 100 godz. lekcyjnych zajęć i min. 30 godz. pracy własnej nad planem zarządzania (zgodnie z ogólnymi zasadami kształcenia w UE a precyzyjniej to ujmując programem budowy kompetencji zawodowych zarządcy i pośrednika w oparciu o standardy CEPI będzie obejmować kolejne 30 punktów ECTS czyli będzie to już świadectwo kompetencji trzeciego stopnia). Program praktyk zawodowych przedstawiony jest w załączniku nr 2. Po praktyce odbywa się egzamin pisemny (30 pytań) i ustny. W obu przypadkach egzamin zalicza 60% pozytywnych odpowiedzi.

Nasze 3 federacje prowadzą też wspólny rejestr zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami (CERTO). Nowi zarządcy i pośrednicy wpisywani są do naszego rejestru po spełnieniu w/w wymagań (w tym również zdaniu egzaminu po zakończeniu praktyki). Numery ich świadectw kompetencji zawodowych rozpoczynają się od numeru 30.001 (pierwsze 11 świadectw uzyskały osoby odbywające praktyki w PFZN).

Rejestr Zarządców Nieruchomości i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

  1. Strony Porozumienia (Federacje) tworzą wspólny rejestr Zarządców Nieruchomości i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami zwany dalej Rejestrem.
  2. Rejestr obejmuje osoby fizyczne posiadające:
   a) Licencję zawodową wydaną do 31 grudnia 2013 roku przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast lub Ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
   b) Certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez Federację po pozytywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego (egzaminu przeprowadzonego przez komisję złożoną z przedstawicieli trzech federacji).

  3. Numer pierwszego certyfikatu to 30001, kolejny 30002 itd.

  4. Wpis do Rejestru następuje na podstawie pisemnego wniosku osoby fizycznej złożonego do Federacji.

  5. Wniosek, o którym mowa w punkcie poprzednim powinien zawierać kopie dokumentów , o których w p.2 oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych a także deklarację o przestrzeganiu zasad etyki zawodowej.

  6. Decyzję o umieszczeniu osoby w rejestrze podejmuje Prezydent Federacji.

  7. Osoba, o której mowa w p.2 może dokonać samodzielnego wpisu do rejestru poprzez stronę internetową Federacji za pomocą arkuszy zgłoszeniowych.

  8. Pozycja w Rejestrze jest zgodna z numerem licencji zawodowej , o której mowa w p.2a i numerem certyfikatu, o którym mowa w p.2b.

  9. Osoba wpisana do Rejestru jest obowiązana, pod rygorem wykreślenia z Rejestru, do ustawicznego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności obycia szkolenia zawodowego w ilości 32 godzin szkoleniowych w każdych dwóch kolejnych latach.

  10. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej. Cząstkowe rejestry papierowe prowadzą Federacje dla osób, którym wydały certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. 11. Wpis w rejestrze centralnym musi być zgodny z dokumentami cząstkowego rejestru prowadzonego przez Federacje.

  12. Platforma internetowa, wspólna dla trzech Federacji wspiera i zapewnia funkcjonowanie rejestru zarządców i pośredników, którzy rejestrują się za pomocą arkuszy zgłoszeniowych. Platforma internetowa moderowana jest przez administratora. Koszty funkcjonowania platformy są pokrywane z wpłat zainteresowanych oraz ewentualnych niezbędnych dopłat w wysokości 1/3 przez każdą Federację.

Jak widać z przedstawionych zasad nasze 3 federacje nie godzą się na obniżanie standardów zawodowych i zamierzają dbać o właściwe przygotowanie zawodowe i utrzymanie wysokich kompetencji zarządców i pośredników. Zasady te dotyczą zarówno tych nowych jak i mających już licencje specjalistów rynku nieruchomości (wprawdzie 16 godz. szkolenia na rok dla mających już uprawnienia zarządców to nie jest dużo, ale zdajemy sobie sprawę, że większość tych najbardziej aktywnych – jak dotąd – i tak będzie ten próg przekraczać). Jesteśmy przekonani, że opisany kierunek działań wybrany przez naszą federację (oraz PFSZN i PFOZAiWN) jest słuszny i nie pozwoli na deprecjację zawodów zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami w trudnych latach po deregulacji.


Załącznik nr 1 (ustalenia z dnia 11.03.2014r.)

Minimum programowe dla kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami

Program ogólny

I. Zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa – 4 godz.
II. Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości – 6 godz.
III. Stosunki cywilno-prawne – 8 godz.
IV. Własności inne prawa rzeczowe – 8 godz.
V. Gospodarka nieruchomościami – 8 godz.
VI. Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami – 20 godz.
VII. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego – 6 godz.
VIII. Wybrane zagadnienia z wiedzy ekonomicznej – 20 godz.
IX. Postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne – 4 godz.
X. Źródła informacji o nieruchomościach – 8 godz
XI. Zarządzanie ekonomiczno-finansowe – 10 godz.
XII. Przejmowanie nieruchomości do zarządzania – 8 godz.
XIII. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi – 27 godz.
XIV. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi – 23 godz.
XV. Wycena nieruchomości – wybrane zagadnienia – 4 godz.
XVI. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami– wybrane zagadnienia – 4 godz.
XVII. Doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami – 6 godz.
XVIII. Podstawowe informacje o zarządzaniu nieruchomościami w państwach członkowskich Unii Europejskiej – 6 godz.
XIX. Plan zarządzania nieruchomością – 20 godz.

Ogółem: 200 godz.

Załącznik nr 2 (ustalenia z dnia 11.03.2014r.)

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

Lp. Tematyka zajęć Ilość godzin
I. ZAPOZNANIE SIĘ Z FORMAMI ORGANIZACYJNO-PRAWNYMI PODMIOTÓW ZARZĄDZAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIAMI. 6-8
II. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI . 20-30
III. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI. 12-20
IV. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI PUBLICZNYMI I INSTYTUCJONALNYMI, SKARBU PAŃSTWA,I NIETYPOWYMI. 8-10
V. SPOSOBY KORZYTANIA Z REJESTRÓW I EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI . 6-8
VI. OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE. 2-4
VII. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA. 6-8
VIII. PRZEJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI DO ZARZADZANIA. 6-12
IX. OBSŁUGA TECHNICZNA BUDYNKÓW. 8-16
X. ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI PRZYGOTOWANIA PLANÓW ZARZĄDZANIA ROZNEGO TYPU NIERUCHOMOSCIAMI ORAZ WYKONANIE PRZYKŁADOWEGO PLANU. 26-40
XI. ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI PRZYGOTOWANIA PLANÓW ZARZĄDZANIA ROZNEGO TYPU NIERUCHOMOSCIAMI ORAZ WYKONANIE PRZYKŁADOWEGO PLANU. 26-40


PROGI MIN. i MAX. W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH TEMATYCZNYCH. 100-156
MINIMALNA ILOŚĆ GODZ. SZKOLENIA PRAKT. 100
MINIMALNA ILOŚĆ GODZ. PRACY WŁASNEJ 30
RAZEM SZKOLENIE PRAKTYCZNE PLUS PRACA WŁASNA – MINIMALNA ILOŚĆ GODZIN 139

Praktyka kończy się pracą własną – sporządzeniem planu zarządzania wybranej nieruchomości , który będzie oprócz dziennika praktyk , dokumentem potwierdzającym zaliczenie praktyki.

Praktyka musi obejmować nie mniej niż 100 godzin zajęć praktycznych i 30 godzin pracy własnej oraz trwać co najmniej cztery miesiące. Praktyki prowadzą Stowarzyszenia i Federacje. Nie przewiduje się praktyk indywidualnych. Osoba uprawniona – dokonuje wpisów do dzienników praktyk. Nie ogranicza się liczby osób uczestniczących w praktyce prowadzonej przez osobę uprawnioną.

Federacja, jako organizator, wydaje dziennik praktyk i potwierdza wykonanie praktyki.

Marek Majchrzak
Prezydent PFZN  

Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości "STOZAN" w Sosnowcu z siedzibą w Dąbrowie Górniczej